Parafia Rzymskokatolicka

pod wezwaniem Świętego Jakuba  Apostoła
w Lublinie

PATRON TYGODNIA

(5 – 12 IV 2020 r.)

Zob. ILG:. brewiarz.pl

 

 

Niedziela

Palmowa

5

KWIETNIA

 

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

 

Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień – czas bezpośrednio poprzedzający wielkanocne uroczystości paschalne. Od 1986 r. w Niedzielę Palmową obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży – w tym roku już po raz dwudziesty piąty. W dzisiejszą niedzielę, w szczególny sposób przeznaczoną na uczczenie Męki Chrystusa, gorąco zapraszamy na poświęcone jej nabożeństwo – Gorzkie Żale.

 

Wielki

Wtorek

7

KWIETNIA

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA DE LA SALL, KAPŁANA

 

Jan urodził się w Reims we Francji w 1651 r., jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Wyświęcony na kapłana oddał się całkowicie wychowaniu młodzieży, zakładając szkoły dla ubogich. Aby zapewnić tym szkołom nauczycieli, założył zgromadzenie zakonne braci szkół chrześcijańskich (Bracia Szkolni), którego był pierwszym przełożonym. Wiele wycierpiał od zwolenników tradycyjnych metod nauczania i wychowania. Stworzył wiele typów szkół – podstawowe, wieczorowe, niedzielne, zawodowe, średnie, seminaria nauczycielskie. Nauka w nich odbywała się w języku ojczystym i była bezpłatna. W swoich szkołach wprowadził na pierwszym miejscu język ojczysty, podczas gdy dotychczas wszechwładną w nich była łacina. Wreszcie zniósł kary fizyczne, tak często stosowane w szkołach jeszcze do ostatnich, naszych czasów. Pierwszeństwo dał wychowaniu religijnemu, które oparł na chrześcijańskiej miłości i poszanowaniu godności człowieka. W XVIII w. cała Francja pokryta była szkołami lasaleńskimi. We Francji zgromadzenie posiadało 126 szkół i ponad 1000 członków. Dzisiaj Bracia Szkolni mają swe szkoły w prawie 90 krajach. Jest patronem nauczycieli katolickich. Zmarł w  1719 r.

 

Wielka

Środa

8

KWIETNIA

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO DIONIZEGO BISKUPA I MĘCZENNIKA

 

Dionizy był w II w. biskupem w Koryncie. Wychwalany za wielką gorliwość pasterską. Zostawić 8 cennych listów do różnych biskupów. W Liście do Rzymian wysławia papieża, św. Sotera: „Rzymianie utrzymują zwyczaje ojców: wasz błogosławiony biskup Soter je nie tylko utrzymał, ale i poszerzył, dzieląc się z braćmi [ze wszystkich stron] dostatkiem, którym sam był obdarzony, i błogosławiąc słowem tych, którzy się do niego zwracają, jak ojciec do dzieci…”. W pozostałych listach zwraca się m.in. do Lacedemończyków, Ateńczyków, Nikomedyjczyków, Rzymian, mieszkańców Krety. Są one źródłem wiedzy o zasadach wiary i moralności wczesnego chrześcijaństwa. Na Wschodzie Dionizy odbiera cześć jako męczennik. Krzyżowcy za czasów Innocentego IV (+ 1254) przewieźli ciało św. Dionizego do Rzymu i oddali pod opiekę klasztoru pod wezwaniem Świętego.

Wielki

Czwartek

9

KWIETNIA

 

USTANOWIENIE SAKRAMENTÓW EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

 

Tego dnia Kościół rozpoczyna czas Świętego Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek i wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej to nie tylko przypomnienie Ostatniej Wieczerzy, ale tradycyjnie jest to dzień, kiedy wyrażamy swoją wdzięczność kapłanom. Jest więc okazja, byśmy uświadomili sobie, jak bardzo Jezus umiłował Dwunastu, których później nazwano Apostołami, a w nich Jezus umiłował każdego z nas.

Czwartek

9

KWIETNIA

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ MARII ŻONY KLEOFASA

 

Maria należała do rodziny Maryi (może była rodzoną siostrą św. Józefa). Św. Hegezyp (+ ok. 180), który żył w początkach chrześcijaństwa i któremu była dobrze znana tradycja apostolska, nazywa Kleofasa – bratem św. Józefa, Oblubieńca Maryi. Synami Marii Kleofasowej byli: św. Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz (Mt 27, 55-56; Łk 24, 10; Mk 15, 40-41), których Ewangelie nazywają „braćmi”, czyli krewnymi Jezusa. Maria należała do najbliższego grona Pana Jezusa. Towarzyszyła Mu podczas wędrówek apostolskich i razem z innymi pobożnymi niewiastami troszczyła się o doczesne potrzeby Pana Jezusa, takie jak pożywienie, pranie, a nawet dach nad głową. Trwała przy Nim aż do śmierci. „Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa” – potwierdza w swojej Ewangelii bezpośredni świadek, św. Jan Apostoł (J 19, 25). Kiedy udała się razem z Marią Magdaleną i Joanną w poranek wielkanocny do grobu Pana Jezusa, aby namaścić Jego ciało olejkami, pierwsza ujrzała anioła – świadka zmartwychwstania – i rozmawiała z nim (Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-8). Jej też pojawił się w powrotnej drodze Pan Jezus Zmartwychwstały (Mt 28, 9-10).

Wielki

Piątek

10

KWIETNIA

POKUTNA CELEBRA I REFLEKSJA NAD WIELKIMI TAJEMNICAMI NASZEGO ZBAWIENIA

 

Liturgia Męki Pańskiej rozpoczyna się od prostracji, czyli leżenia krzyżem kapłana. Pada on na twarz i w milczeniu się modli. To znak uniżenia, jakiego dokonał Jezus na Krzyżu, gdzie wyciągnął ręce nad światem, by pojednać ludzi z Bogiem, raz na zawsze usunąć przepaść, która oddzielała nas od Stwórcy. Wielki Piątek daje początek wydarzeniom, które na zawsze odmieniły losy świata i ludzi. Chrześcijanin i katolik tego dnia przede wszystkim rozpamiętuje Mękę Chrystusa, jednocząc się z Nim w dźwiganiu Krzyża, także w swoim życiu. To okazja, by wejść w rolę Szymona z Cyreny, Weroniki, płaczących niewiast… Warto też jeszcze uświadomić sobie i pamiętać przestrogę, że łatwo być jak tłum Żydów skandujących „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!”

 

Piątek

10

KWIETNIA

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO FULBERTA Z CHARTRES BISKUPA

 

Fulbert urodził się w 960 r. w ubogiej rodzinie. Uczył się w szkole katedralnej w Reims. Ok. 990 r. przybył do Chartres, by podjąć pracę nauczyciela w szkole katedralnej, którą wkrótce uczynił ośrodkiem kulturalnym Francji. Po śmierci biskupa Raula wybrano Fulberta jego następcą (1006). Był wnikliwym teologiem, łączył mądrość ze świętością. Po pożarze, jaki nawiedził katedrę, odnowił ją tak okazale, że dzisiaj należy do podziwianych arcydzieł budownictwa sakralnego. Dbał także o podniesienie poziomu szkolnictwa, z którego na pierwszym miejscu korzystali przyszli kandydaci do stanu duchownego. Odnowił w tym celu szkołę katedralną i postawił ją na tak wysokim poziomie, że przewyższała sławą nawet szkołę w Reims. Zwalczał symonię (handel godnościami kościelnymi i dobrami duchowymi) oraz inne nadużycia, jakie od lat występowały w Kościele. Wyróżniał się szczególnym darem jednania zwaśnionych. Dlatego często w różnych sporach brano go za rozjemcę. Miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, która przywróciła mu zdrowie w ciężkiej chorobie. Fulbert zmarł 10 IV 1028 r.

Wielka

Sobota

11

KWIETNIA

CELEBRACJA WIGILII PASCHALNEJ

 

Wigilia Paschalna w Wielką Noc jest najważniejszym wieczorem w liturgii Kościoła całego roku. To nabożeństwo obejmuje liturgię światła (błogosławieństwo ognia), liturgię Słowa Bożego, liturgię błogosławieństwa wody chrzcielnej i Sakrament Chrztu oraz liturgię Eucharystii często zakończoną procesją rezurekcyjną. Bogactwo znaków, symboli i słów przekazuje i uobecnia historię zbawienia; zaprasza do decyzji pogłębienia swojej wiary. Każdy uczestnik tego nabożeństwa powinien odnowić przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, który pokonał śmierć i szatana. Przed południem przez kilka godzin wierni przybywają do świątyni, by kapłan pobłogosławił pokarmy na stół wielkanocny. Tego dnia trwa adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, który w monstrancji jest umieszczony w dekoracji Grobu Pańskiego.

 

Sobota

11

KWIETNIA

WSPOMNIENIE GEMMY GALGANI DZIEWICY

 

Gemma przyszła na świat jako piąte z ośmiorga dzieci 12 III 1878 r. w Lucce (Włochy). Bóg nie oszczędzał jej cierpień. Zapoznała się z zakonem pasjonistów. Tam korzystała ze Spowiedzi Świętej i złożyła cztery śluby zakonne właściwe temu zakonowi. 8 VI 1899 r., w wigilię uroczystości Serca Pana Jezusa, otrzymała dar stygmatów, czyli odbicia ran Pana Jezusa. Stygmaty te odnawiały się w każdy piątek. W roku 1902, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Gemma zachorowała śmiertelnie. Po chwilowym polepszeniu się zdrowia, nastąpiło gwałtowne pogorszenie. Wezwany spowiednik udzielił jej ostatnich Sakramentów. Agonia miała jednak trwać jeszcze przez szereg długich miesięcy, bo aż do 11 IV 1903 r. W Wielką Środę Gemma przyjęła wiatyk, a w Wielką Sobotę koło południa, mając zaledwie 25 lat, zmarła.

Niedziela

Zmartwych-wstania

12

KWIETNIA

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

 

Wielkanoc jest pierwszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Upamiętnia najbardziej doniosłe wydarzenie w historii świata – Mękę i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który pokonał szatana i dał ludziom nadzieję zbawienia. Każda niedziela w roku jest celebracją tego święta. Wielkanoc zaczyna się Wigilią Paschalną, odprawianą w Polsce zwykle w Wielką Sobotę wieczorem. W niedzielę rano odbywa się procesja rezurekcyjna i Msza Święta. Świętowanie Zmartwychwstania Pana Jezusa trwa przez całą oktawę do Niedzieli Bożego Miłosierdzia.

Niedziela

12

KWIETNIA

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO ZENONA Z WERONY BISKUPA

 

Zenon urodził się ok. 300 r. w Cezarei Mauretańskiej (teren dzisiejszego Maroka). Jako młodzieniec był świadkiem męczeństwa św. Arkadiusza. Studiował w znanych ówcześnie ośrodkach kultury i nauki Afryki Północnej. W Weronie w 350 r. wyświęcono go na kapłana, a 12-lat później został biskupem tego miasta. Pozostawił po sobie tzw. traktaty (93), będące cennym świadectwem ówczesnej mentalności, metod duszpasterskich i wskazań liturgicznych. W swoich pismach zostawił szczegółowy opis ówczesnej praktyki udzielania Chrztu świętego i Eucharystii. Zmarł w 375 r. W ikonografii Święty jest przedstawiany w stroju biskupim z wędką, rybą w ręce i z dwiema rybami na książce (symbol gorliwego pasterza).

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Lublinie - Głusku

Konto Kościoła:
Spółdzielczy Bank Powiatowy
w Piaskach O/Świdnik
(SBP Piaski O/Świdnik

49 8689 0007 6001 4692 2000 0010

Kontakt

ul. Głuska 145,
20-385 Lublin

tel. +48817518617

e-mail:
xzp@poczta.fm

Zobacz na mapie

Główne Linki

O KOŚCIELE
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
INTENCJE MSZALNE
OGŁOSZENIA
AKTUALIA
WSPÓLNOTY
GALERIA
LINKI
KONTAKT

Wspólnoty istniejące przy parafii

Przy naszej parafii działa 17 wspólnot.